Obchodné podmienky

 

Obchodné podmienky v skratke:  

  • Odoslaním objednávky nám odosielate návrh kúpnej zmluvy. K uzavretiu kúpnej zmluvy dôjde v okamihu potvrdenia objednávky predávajúcim. 
  • U nás môžete odstúpiť od zmluvy v lehote 30 dní. Následne Vám najneskôr do 14 dní vrátime peniaze.
  • Pri prevzatí objednávky od prepravcu, odporúčame skontrolovať či je balík v poriadku. V prípade že je zásielka viditeľne poškodená, zásielku nemusíte prevziať.
  • Cenu dopravy sa dozviete po kliknutí na tento odkaz -> sem <-
  • Formulár pre reklamáciu tovaru môžete stiahnuť kliknutím  -> sem <-
  • Formulár pre vrátenie tovaru môžete stiahnuť kliknutím -> sem <-
  • Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Nepoužijeme ich na zasielanie nevyžiadanej reklamy, ani ich neposkytneme dalším osobám a firmám (okrem prepravnej spoločnosti, ktorá bude doručovať Vašu objednávku)

 

Sme len ľudia a tiež robíme chyby. Ak vznikne problém, urobíme všetko, čo je v našich silách, pre spokojnosť zákazníka. Neváhajte a kontaktujte nás.

 info@watchmarket.sk / ​ +421 904 524 775

 

Obchodné podmienky v plnom znení:

Účelom obchodných podmienok je vymedzenie a upresnenie práv a povinností kupujúceho (odberateľ, zákazník) a predávajúceho (dodávateľ). Tieto podmienky platia pre internetový obchod WatchMarket.sk.

1. Základné informácie.

 1.1 Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na kúpnu zmluvu uzatvorenú na diaľku prostredníctvom internetového obchodu www.watchmarket.sk, medzi kupujúcim a predávajúcim podľa zákona na ochranu spotrebiteľa č. 102/2014 Zb 

 1.2  Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Nitrianky kraj, PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1, Odbor výkonu dozoru, tel. č.: 037/7720 001, 037/7720 034, fax č.: 037/ 7720 024,  www.soi.sk , http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi 

 1.3 Predávajúcim je: WatchMarket s.r.o, Odbojárov 1964/1, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 51 097 494

, DIČ: 2120590681

Zapísaný v okresnom súde Nitra, Vložka číslo:  44086/N

 1.4 Bankové spojenie: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Nám. SNP 21, Bratislava, 811 01, Slovak Republic (SK). IBAN: SK52 8330 0000 0027 0129 8419 , BIC/SWIFT kód banky FIOZSKBAXXX. 

 1.5 Odoslanie objednávky je považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, podľa občianskeho zákoníka. K uzavretiu zmluvy dochádza po potvrdení objednávky predávajúcim.

 1.6 Súčasťou objednávky v internetovom obchode WatchMarket.sk, je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu objednávky, vrátane prepravných nákladov na dodanie tovaru. 

 1.7 Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu stornovať objednávku do 24 hodín od objednania tovaru zaslaním emailu na info@watchmarket.sk. Do e-mailu je potrebné uviesť svoje identifikačné údaje. Ak medzitým bola objednávka uhradená, bude kupujúcemu zaslaná celá suma späť na jeho účet.

 2. Ceny tovaru a dopravy.

 2.1 Ceny produktov v ponuke internetového obchodu www.watchmarket.sk sú konečné. Cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu. 

 2.2 Predávajúci je neplatca DPH 

 2.3 Ceny dopravy:

  ****************************************************************************************************

 

Poštovné pri hodnote objednávky menej ako 49,99€

Poštovné pri hodnote objednávky 50,-€ a viac

DPD kuriér

3,99

zdarma

Pošta

2,99

zdarma

Zásielkovňa

2,79

zdarma

******************************************************************************************************

 

3. Možnosti dopravy a dodacia doba.

 3.1 Miesto dodania je stanovené na základe objednávky kupujúceho.

 3.2 Ak nie je dodacia doba uvedená pri produkte, tovar bude doručený najneskôr do 30 dní. 

 3.3 Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služieb tretích subjektov (kuriérska služba, pošta) podľa požiadavky spotrebiteľa. 

 3.4 Spotrebiteľ berie na vedomie, že uvádzané termíny dodávok majú orientačný charakter.

 3.5 Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim v okamihu prevzatia tovaru kupujúcim alebo poverenou osobou u prepravnej spoločnosti. Od termínu prevzatia zároveň začína plynúť lehota na vrátenie tovaru a záručná doba. 

4. Možnosti platby.

 Kupujúci môže platiť nasledovnými spôsobmi:

 Platba vopred - Gopay (zadaním údajov zo svojej platobnej karty)

 Bankový prevod – po odoslaní objednávky a potvrdení prijatia objednávky zákazník obdrží elektronickou formou zálohovú faktúru s údajmi potrebnými pre platbu. 

 Platba dobierkou - za tovar zaplatí zákazník hotovosťou pri prevzatí objednávky. Prepravná spoločnosť DPD umožňuje platbu prostredníctvom platobnej karty. Za takýto spôsob platby neúčtujeme poplatky navyše.

5. Záruka, reklamácie, vrátenie alebo výmena tovaru.

 5.1 Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri tovare, ktorý bol predávaný za nižšiu cenu, nezodpovedáme za chybu, pre ktorú bola so zákazníkom dohodnutá nižšia cena.

 5.2 Záručná doba na všetok nový tovar je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť v deň prevzatia tovaru kupujúcim.

 5.3 Záručný list sa vystavuje na požiadanie kupujúceho. Na uplatnenie reklamácie záručný list nie je potrebný. Postačuje potvrdenie o kúpe tovaru. 

 5.4 Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená; predávajúci je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť.

 5.5 Kupujúci môže namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu tovaru alebo ak sa chyba týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby. 

 5.6 Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby vymeniť chybný tovar za bezchybný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 5.7 Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

 5.8 Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný vyplniť reklamačný formulár a ten následne spolu s tovarom zaslať predávajúcemu. Po doručení reklamovaného tovaru spolu s reklamačným formulárom dostane kupujúci od predávajúceho potvrdenie prijatia reklamácie. Potvrdenie bude doručené na e-mailovú adresu kupujúceho. 

 5.9  Ak zásielka nie je kompletná, resp. ak ide o zjavnú chybu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú bezodkladne neoznámil zástupcovi predávajúcemu, bude možné uznať reklamáciu len ak kupujúci preukáže, že reklamované chyby mal tovar už v čase jeho prevzatia kupujúcim.

 5.10 Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní od začiatku reklamačného konania. Predávajúci oznámi výsledok vybavenia reklamácie kupujúcemu v zákonnej lehote, a to písomne prostredníctvom e-mailu.

 5.11 Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná.

 5.12 Predávajúci nezodpovedá za nasledovné chyby:

 a) ak ide o chybu, ktorú mohol kupujúci zistiť kontrolou tovaru pri doručení a ktorú neoznámil predávajúcemu

b) ak je poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim (mechanické poškodenie skla, púzdra, remienka alebo náramku

c) ak chyba tovaru vznikla jeho používaním v nevhodných podmienkach ako napríklad vlhkosť, chemické vplyvy, mechanické vplyvy

d) ak chyba vznikla neodborným alebo neopatrným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar 

e) ak chyba vznikla používaním v rozpore so zásadami obvyklého používania (v rozpore s návodom na použitie), ak chyba vznikla poškodením tovaru nepredvídateľnými udalosťami

f) ak chyba vznikla neodborným zásahom, poškodením ohňom, vodou, statickou eletrinou alebo zásahom vyššej moci (napríklad nedodržanie pokynov pre vodotesnosť)

g) ak chyba vznikla zásahom do tovaru osobou, ktorá nie je oprávnená k danému zásahu (neautorizovaný servis)

 

 5.13  Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu jedným z nasledovných spôsobov:

   a) zabezpečením opravy tovaru

 b) výmenou tovaru

 c) vrátením kúpnej ceny

 d) vyplatením primeranej zľavy z kúpnej ceny tovaru - po dohode s kupujúcim

 e) zamietnutím reklamácie s uvedením dôvodu jej zamietnutia.

 6. Vrátenie tovaru a odstúpenie od zmluvy

 6.1 Kupujúci (spotrebiteľ) má právo vrátiť tovar bez udania dôvodu až do 30 dní od dátumu doručenia v neporušenom stave, vrátane obalov a dokladov, ktoré boli dodané spolu s ním. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša kupujúci.

 6.2 Predávajúci sa zaväzuje vrátiť platbu do 14 dní odo dňa vrátenia tovaru s priložením oznámenia o odstúpení od zmluvy. Spôsob vrátenia platby je na individuálnej dohode medzi predajcom a kupujúcim. 

 6.3 Prevádzkovateľ internetového obchodu www.watchmarket.sk nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby. Kupujúci je v prípade vrátenia tovaru povinný zaslať tovar formou bežného alebo obchodného balíka poštou alebo zasielateľskou spoločnosťou. Po odstúpení od zmluvy a následnom vrátení tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil. 

 6.4 V prípade vrátenia poškodeného tovaru môže predávajúci v prípade preukázania zodpovednosti kupujúceho za škodu žiadať o dodatočnú úhradu v primeranej čiastke, zodpovedajúcej náhrade škody. V prípade, že predávajúci a kupujúci sa nedohodnú na úhrade škody, môže byť táto čiastka vymáhaná súdnou cestou. 

 6.5  Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

 6.6. Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 7  zákona č. 102/2014 Z.z., darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky a pod.

 6.7 Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

7. Ochrana osobných údajov.

 7.1 Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, PSČ, číslo telefónu a emailovú adresu. V prípade, že kupujúci je právnickou osobou alebo samostatne zárobkovo činnou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla, PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a emailovú adresu. IČO a DIČ sa bude nachádzať na faktúre pre potreby účtovníctva. 

 7.2 Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu prehlasuje a dáva súhlas, podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, so spracovaním svojich osobných údajov, za ktoré sa považujú údaje uvedené v objednávke. Osobné údaje poskytuje spotrebiteľ dobrovoľne.

 7.3 Pri registrácii má spotrebiteľ možnosť zvoliť si zasielanie informácií o nových produktoch alebo iných marketingových informácií od predávajúceho. Pri tejto voľbe spotrebiteľa bude predávajúci spracúvať osobné údaje spotrebiteľa aj na tieto účely.

 7.4 Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. 

 7.5 Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 15 dní odo dňa doručenia odvolania súhlasu kupujúceho predávajúcemu.

 7.6 Osobné údaje kupujúceho, ktoré uvedie pri objednávke, slúžia výlučne pre potrebu internetového obchodu WatchMarket.sk a nebudú poskytované iným subjektom. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov poskytované v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný k bezproblémovému doručeniu tovaru.

 7.7. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať svoje osobné údaje v režime on-line na stránke internetového obchodu watchmarket.sk po prihlásení.

8. Možnosť alternatívneho riešenia sporov on-line.

Informujeme Vás, že svoje práva a nároky si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešenia sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj naše nároky voči Vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy.

Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov.

 

 

Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.