Reklamácie, vrátenie tovaru

 Reklamačný poriadok v skratke:

  • Zodpovedáme za chyby ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim.
  • Záručná doba na všetko tovar v našej ponuke, je minimálne 24 mesiacov.
  • Pre reklamáciu nepotrebujete predložiť záručný list. Stačí kópia akéhokoľvek dokladu o kúpe tovaru v internetovom obchode WatchMarket.sk
  • Pre uplatnenie reklamácie, je potrebné vyplniť reklamačný formulár, a ten následne spolu s reklamovaným tovar zaslať na adresu predávajúceho.

Reklamačný formulár si môžete stiahnúť kliknutím > sem <

Vrátenie tovaru v skratke:

  • U nás môžete tovar vrátiť až v lehote 30 dní.
  • Peniaze za vrátený tovar Vám vrátime do 14 dní.
  • Náklady na vrátenie tovaru, znáša spotrebiteľ.

Formulár pre vrátenie tovaru si môžete stiahnuť kliknutím > sem <

 

  

Reklamačný poriadok a podmienky vrátenia tovaru v plnom rozsahu:

Záruka, reklamácie, vrátenie alebo výmena tovaru.

 5.1 Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri tovare, ktorý bol predávaný za nižšiu cenu, nezodpovedáme za chybu, pre ktorú bola so zákazníkom dohodnutá nižšia cena.

 5.2 Záručná doba na všetok nový tovar je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť v deň prevzatia tovaru kupujúcim.

 5.3 Záručný list sa vystavuje na požiadanie kupujúceho. Na uplatnenie reklamácie záručný list nie je potrebný. Postačuje potvrdenie o kúpe tovaru. 

 5.4 Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená; predávajúci je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť.

 5.5 Kupujúci môže namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu tovaru alebo ak sa chyba týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby. 

 5.6 Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby vymeniť chybný tovar za bezchybný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 5.7 Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

 5.8 Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný vyplniť reklamačný formulár a ten následne spolu s tovarom zaslať predávajúcemu. Po doručení reklamovaného tovaru spolu s reklamačným formulárom dostane kupujúci od predávajúceho potvrdenie prijatia reklamácie. Potvrdenie bude doručené na e-mailovú adresu kupujúceho. 

 5.9  Ak zásielka nie je kompletná, resp. ak ide o zjavnú chybu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú bezodkladne neoznámil zástupcovi predávajúcemu, bude možné uznať reklamáciu len ak kupujúci preukáže, že reklamované chyby mal tovar už v čase jeho prevzatia kupujúcim.

 5.10 Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní od začiatku reklamačného konania. Predávajúci oznámi výsledok vybavenia reklamácie kupujúcemu v zákonnej lehote, a to písomne prostredníctvom e-mailu.

 5.11 Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná.

 5.12 Predávajúci nezodpovedá za nasledovné chyby:

 a) ak ide o chybu, ktorú mohol kupujúci zistiť kontrolou tovaru pri doručení a ktorú neoznámil predávajúcemu

b) ak je poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim (mechanické poškodenie skla, púzdra, remienka alebo náramku

c) ak chyba tovaru vznikla jeho používaním v nevhodných podmienkach ako napríklad vlhkosť, chemické vplyvy, mechanické vplyvy

d) ak chyba vznikla neodborným alebo neopatrným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar 

e) ak chyba vznikla používaním v rozpore so zásadami obvyklého používania (v rozpore s návodom na použitie), ak chyba vznikla poškodením tovaru nepredvídateľnými udalosťami

f) ak chyba vznikla neodborným zásahom, poškodením ohňom, vodou, statickou eletrinou alebo zásahom vyššej moci (napríklad nedodržanie pokynov pre vodotesnosť)

g) ak chyba vznikla zásahom do tovaru osobou, ktorá nie je oprávnená k danému zásahu (neautorizovaný servis)

 

 5.13  Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu jedným z nasledovných spôsobov:

  a) zabezpečením opravy tovaru

 b) výmenou tovaru

 c) vrátením kúpnej ceny

 d) vyplatením primeranej zľavy z kúpnej ceny tovaru - po dohode s kupujúcim

 e) zamietnutím reklamácie s uvedením dôvodu jej zamietnutia.

 6. Vrátenie tovaru a odstúpenie od zmluvy

 6.1 Kupujúci (spotrebiteľ) má právo vrátiť tovar bez udania dôvodu až do 30 dní od dátumu doručenia v neporušenom stave, vrátane obalov a dokladov, ktoré boli dodané spolu s ním. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša kupujúci.

 6.2 Predávajúci sa zaväzuje vrátiť platbu do 14 dní odo dňa vrátenia tovaru s priložením oznámenia o odstúpení od zmluvy. Spôsob vrátenia platby je na individuálnej dohode medzi predajcom a kupujúcim. 

 6.3 Prevádzkovateľ internetového obchodu www.watchmarket.sk nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby. Kupujúci je v prípade vrátenia tovaru povinný zaslať tovar formou bežného alebo obchodného balíka poštou alebo zasielateľskou spoločnosťou. Po odstúpení od zmluvy a následnom vrátení tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil. 

 6.4 V prípade vrátenia poškodeného tovaru môže predávajúci v prípade preukázania zodpovednosti kupujúceho za škodu žiadať o dodatočnú úhradu v primeranej čiastke, zodpovedajúcej náhrade škody. V prípade, že predávajúci a kupujúci sa nedohodnú na úhrade škody, môže byť táto čiastka vymáhaná súdnou cestou. 

 6.5  Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

 6.6. Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 7  zákona č. 102/2014 Z.z., darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky a pod.

 6.6  Kontaktné údaje pre vrátenie, reklamácie alebo výmenu tovaru: WatchMarket s.r.o, Odbojárov č.1 ,953 01 Zlaté Moravce, Slovensko, info@watchmarket.sk, tel. ​ +421 904 524 775

 6.7 Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

 

Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.